Over ons

De feitelijke vereniging ‘Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers’ (afgekort AGFM) werd op 1 juli 2015 opgericht en probeert sindsdien een contactplatform te zijn voor alle aan de UGent afgestudeerde filosofen en moraalwetenschappers.

Missie

De vereniging ‘Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers’, kortweg AGFM, wil een platform zijn waar alle aan de UGent afgestudeerde filosofen en moraalwetenschappers en de leden van de vakgroep elkaar kunnen ontmoeten en waar ze zich kunnen inzetten om de uitstraling en kwaliteit van de opleiding te bevorderen.

Visie

We organiseren activiteiten en ontmoetingsmomenten om het contact tussen de alumni onderling en met de Universiteit Gent te versterken.

We zetten het maatschappelijk belang van filosofische attitudes en vaardigheden in de verf om zo de uitstraling van de opleidingen wijsbegeerte en moraalwetenschappen te bevorderen.

We dragen bij tot de relevantie en kwaliteit van de opleiding door de onderwijsactiviteiten te ondersteunen.

Werking

De vereniging Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers is samengesteld uit twee organen: een raad van bestuur en een algemene vergadering.

De raad van bestuur coördineert de activiteiten van de Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers. Ze bestaat een groep enthousiaste oud-studenten uit de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent. Als alumnivereniging willen we oud-studenten niet alleen graag de mogelijkheid bieden om de contacten tussen oud-studenten onderling opnieuw op te nemen. We willen ook de contacten met de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen zelf versterken. Daarom bestaat de raad van bestuur uit een mix van mensen die momenteel nog aan de vakgroep gelinkt zijn en oud-studenten die een andere professionele weg gekozen hebben.

Huidige samenstelling raad van bestuur:

Voorzitter: Wouter Trappers (Wijsbegeerte, afstudeerjaar 2003)
Ondervoorzitter: Johan Braeckman (Wijsbegeerte, afstudeerjaar 1988)
Secretaris: Nils De Ridder (Wijsbegeerte, afstudeerjaar 2011)
Penningmeester: Emilie Vanmeerhaeghe (Moraalwetenschappen, afstudeerjaar 2013)
Bestuurslid: Jolien Braem (Wijsbegeerte, afstudeerjaar 2012)
Bestuurslid: Pieter Gilles (Wijsbegeerte, afstudeerjaar 2015)
Bestuurslid: Dietlinde Wouters (Wijsbegeerte, afstudeerjaar 2010)

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers. De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen op vraag van de voorzitter van de raad van bestuur. De voornaamste taken van de algemene vergadering zijn de goedkeuring van de begroting en het goedkeuren van de raad van bestuur.

Statuten en andere documenten

Oprichtingsakte AGFM

Statuten AGFM

Privacy and disclaimer